Contact us
Tuyen dung
Kiến thức
chăn nuôi
Sản phẩm
Dịch vụ
Tin tức mới
cập nhật

Phát triển nhân tài


Công ty tạo điều kiện cho tất cả nhân viên học tập và phát triển tùy vào yêu cầu của tổ chức, công việc nhân viên đang thực hiện và năng lực của bản thân.

 

Nhu cầu đào tạo và phát triển được xem xét dựa trên năng lực/ thành tích hiện tại của nhân viên so với yêu cầu năng lực tiêu chuẩn của vị trí mà người nhân viên đang nắm giữ.

 

Để xác định, phê duyệt yêu cầu đào tạo, hàng năm Trưởng bộ phận và phòng Nhân sự sẽ cùng thảo luận, phân tích nhu cầu đào tạo:

  • Xác định yêu cầu công việc, những kỹ năng cần có, thành tích cần đạt được.
  • Xác định năng lực hiện tại và những mặt cần phát triển của nhân viên (đã được thảo luận với nhân viên trong đánh giá thành tích hàng năm (PMP)

 

Kế hoạch đào tạo cũng như ngân sách phải được đề cập rõ ràng trong Thỏa thuận Mục tiêu Làm việc và Kế hoạch Phát triển Cá nhân.

 

Bộ phận Đào tạo và Phát triển sẽ xem xét và tư vấn cho từng bộ phận cách thực hiện.

 

Đánh giá kết quả đào tạo phải được Trưởng bộ phận hoặc người quản lý trực tiếp theo dõi chặt chẽ dựa trên các yếu tố:

  • Đánh giá trong suốt buổi đào tạo
  • Sự tiến bộ của nhân viên sau các khóa học

 

Các chương trình đào tạo hàng năm tại Cargill được thiết kế dựa trên nhu cầu của các bộ phận, và bao gồm các loại đào tạo khác nhau:

  • Kỹ năng chuyên môn
  • Kỹ năng mềm
  • Kỹ năng lãnh đạo
  • An toàn và vệ sinh môi trường
  • Ngoại ngữ
  • Văn hoá công ty

 

Ngoài các chương trình đào tạo nội bộ hoặc tham gia các khoá học tổ chức bên ngoài công ty, Cargill cũng có 1 hệ thống chứa các tài liệu học tập NourishingU giúp cho nhân viên tự học trực tuyến

Google